Retourvoorwaarden - KuvaLight

Bekijk hier onze retourvoorwaarden

Artikel 20. | recht van ontbinding

1. Behoudens het in de rest van dit artikel en in het bijzonder het volgende lid bepaalde, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De consument heeft geen recht op ontbinding in geval van:
2.1 De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet tot de standaard collectie van KuvaLight behoren en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
2.2 Een consumentenkoop waarbij het recht van ontbinding anderszins is uitgesloten of niet van toepassing is op grond van artikel 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek.

3. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door een verzoek daartoe per e-mail in te dienen bij KuvaLight of door gebruik te maken van het door KuvaLight aangeboden modelformulier voor herroeping. Zo spoedig mogelijk nadat Kuvalight op de hoogte is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, bevestigt Kuvalight de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail.

4. Tijdens de in lid 1 genoemde termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking ervan. De consument mag de terug te zenden producten slechts hanteren en inspecteren voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van de producten te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan KuvaLight retourneren.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan toegestaan in lid 4. KuvaLight is gerechtigd deze waardevermindering, al dan niet door verrekening met eventuele reeds ontvangen betalingen van de consument.

7. Terugzending van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand heeft ontbonden conform het bepaalde in lid 3.

8. Indien de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

9. KuvaLight zal reeds ontvangen betalingen van de consument met betrekking tot het geretourneerde deel van de bestelling, verminderd met eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen. , op voorwaarde dat de producten door KuvaLight zijn teruggestuurd, of door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk zijn teruggestuurd. Indien het recht van ontbinding slechts op een gedeelte van de bestelling wordt toegepast, komen eventuele door de consument in eerste instantie betaalde leveringskosten niet voor restitutie in aanmerking. Verder is KuvaLight niet gehouden tot vergoeding van de meerkosten indien de consument bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere methode dan de door KuvaLight aangeboden goedkoopste standaard leveringsmethode.